WGBO
WGBO staat voor Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. In de WGBO staan alle rechten en plichten omschreven van de client die zorg ontvangt.

De rechten van de client zijn:
* Het recht op informatie door de hulpverlener;
* Toestemming voor een medische behandeling;
* Inzage in het medisch dossier;
* Het recht op een tweede mening of second opinion;
* Vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen;
* Recht op privacy.

De enige plicht die een client richting de zorgverlener heeft, is dat hij de zorgverlener eerlijk en volledig op de hoogte moet stellen van zijn problematiek. Alleen met de juiste informatie kan de zorgverlener een goede diagnose stellen en de juiste zorg verlenen.

Betalingsvoorwaarden
1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

3. Controle-afspraken via de webagenda kunnen uiterlijk 48 uur van tevoren worden geannuleerd. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.

4. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten, geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn, treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

6. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.